Day 20: Munich, DE

19 July – Walking Tour of Munich

(Guide – TripAdvisor)